С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Алданци, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Алданци, Општина Крушево (плански период 2021

Read more

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог  Урбанистички план за село Норово, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Норово, Општина Крушево (плански период 2021

Read more

СООПШТЕНИЕ за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог  Урбанистички план за село Борино, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Борино, Општина Крушево (плански период 2021

Read more