СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за  формирање на градежна парцела за комплекс на градби со намена А4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 2134 КО Крушево вон град, Општина Крушево

Градоначалник, м-р Томе Христоски Соопштение за организирање на јавен увид.pdf Известување за организирање на јавен увид.pdf Анкетен лист.pdf Скица.jpg

Read more

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Алданци, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Алданци, Општина Крушево (плански период 2021

Read more

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог  Урбанистички план за село Норово, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Норово, Општина Крушево (плански период 2021

Read more

СООПШТЕНИЕ за организирање на јавна презентација и јавна анкета за предлог  Урбанистички план за село Борино, Општина Крушево (плански период 2021 – 2031 година)

Се организира на јавна презентација и јавна анкета за предлог Урбанистички план за село Борино, Општина Крушево (плански период 2021

Read more