Одделение за администрирање на приходи

Контакт телефон на Одделение за администрирање на приходи тел 048/477-076

Одделението за администрирање на приходи, ги врши работите што се однесуваат на:

-ажурирање и менанџирање со општинскиот имот;

-прибирање и следење на прибирањето на сопствените приходи на буџетот на општината;

-утврдување и наплата на сопствените приходи;

-администрирање на локалните даноци и комуналните такси на општината;

-усогласување на состојбата во даночната евиденција;

-евидентирање на задолжувањата и раздолжувањата на даноците, таксите и подготвува завршна сметка за овие приходи;

-присилна наплата на даночен долг, парична казна и камата;

-регистар на недвижен и подвижен имот на општината;

-следење и применува прописите што се однесуваат на утврдување на данокот на промет на недвижности и права, данок на наследство и подарок, и комунални такси,

– и други работи согласно законите и другите прописи.

Пресметка на даноци

Уплатници за барања за упис во регистарот или за категоризација на приватни издаватели на соби за привремен престој

Уплатници за други приходи на Општина Крушево