Одделение за администрирање на приходи

Контакт телефон на Одделение за администрирање на приходи тел 048/477-076

Одделението за администрирање на приходи, ги врши работите што се однесуваат на:

-ажурирање и менанџирање со општинскиот имот;

-прибирање и следење на прибирањето на сопствените приходи на буџетот на општината;

-утврдување и наплата на сопствените приходи;

-администрирање на локалните даноци и комуналните такси на општината;

-усогласување на состојбата во даночната евиденција;

-евидентирање на задолжувањата и раздолжувањата на даноците, таксите и подготвува завршна сметка за овие приходи;

-присилна наплата на даночен долг, парична казна и камата;

-регистар на недвижен и подвижен имот на општината;

-следење и применува прописите што се однесуваат на утврдување на данокот на промет на недвижности и права, данок на наследство и подарок, и комунални такси,

– и други работи согласно законите и другите прописи.

Пресметка на даноци

Уплатници за барања за упис во регистарот или за категоризација на приватни издаватели на соби за привремен престој

Уплатници за други приходи на Општина Крушево

Share