СООПШТЕНИЕ за организирање на јавен увид за урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за  формирање на градежна парцела за комплекс на градби со намена А4.3 – викенд куќи и други објекти за времено сместување, на КП 2134 КО Крушево вон град, Општина Крушево

Градоначалник, м-р Томе Христоски Соопштение за организирање на јавен увид.pdf Известување за организирање на јавен увид.pdf Анкетен лист.pdf Скица.jpg

Read more

Јавна анкета по Елаборат за воспоставување на пешачки и велосипедски патеки на територијата на Општина Крушево

Врз основа на член 6,став (9) од Законот за планинските патеки („Службен весник на РМ“, бр.38/14 ), Општина Крушево организира

Read more

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета – УП за изградба на фотоволтаична електрана на КП бр. 2463, 2464, 2465, 2466, 2467 и КП 2468 КО Крушево – вгр.

Врз основа на член 22 став (1) точка 1 и член 50 став (1) точка 4 и точка 5 од

Read more