Службеник за млади

Сотир Габелоски
072 264 157
sotir.gabeloski@krusevo.gov.mk

Службеникот за млади ги извршува следните работни задачи и обврски:
1. развивање, планирање и следење на активностите поврзани со младите и младинските политики,
2. поддршка на работата на органот на државната управа,спроведувањето на неговата програма, известување и транспарентност
3. одржување на комуникација и редовна соработка со младинските форми на здружување и младите
4. следење на потребите на младите преку обезбедување истражувања за потребите на органот на државната управа, општината, консултации со млади и следење и информирање за анализи и истражувања за трендовите кај младите
5. обезбедување информации и информирање на младите
6. водење на база на податоци за разни младински активности, активни форми на младинско здружување и неформални младински групи за потребите на Истражувачкиот центар на Агенцијата за млади и спорт,
7. редовна комуникација со Агенција за млади и спорт,
8. да биде контакт за сите младински прашања на органот на државната управа кон младите и јавноста