Јавни информации

Општина  Крушево како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Наташа Папакоча
тел. 048 477 076; 048 477 061
e-mail: ntaleska@gmail.com

_____________________________________________________________________

Линк до интернет страницата на Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавниот карактер

Врз основа на член 50 точка 16 од Законот за локална самоуправа Општина Крушево определува офицер за заштита на лични податоци, тоа е лицето:

Кире Николоски

тел. +389 (0)75 -472-011

mail:nikolosaki_kire@yahoo.com

Лицето ги ги врши следните работи и задачи:

– учество во донесувањето на на одлуки поврзани со обработка на личните податоци, како и со остварувањето на правата на субјектите на личните податоци

– следење на усогласеноста со законот и прописите донесени врз основа на законот

– изработка на внатрешни прописи за заштита на лични податоци

– кординација и контрола на постапките и упатствата утврдени во внатрешните прописи за заштита на лични податоци

– предлага обуки на вработените во врска со заштита на лични податоци

– врши и други работи утврдени со законот и со прописите донесени врз основа на законот

Урбанизам