Контакт

Општина Крушево

Никола Ѓурковиќ бр. 16 А

7550 Крушево

тел: ++389 48 477 061

тел: ++389 48 477 046

 Електронска пошта:  opstinakrusevo@krusevo.gov.mk


Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

e-mail:

тел: 048/477-061


Одделение за управување и координирање со човечки ресурси

e-mail:

тел: 048/477-061


Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка

e-mail: lerkrusevo@yahoo.comler@krusevo.gov.mk

тел: 048 477-061


Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина

email: urbanizamkrusevo@yahoo.com

тел: 048 477-076


Одделение за финансиски прашања

e-mail:

тел: 048 477-919


Одделение за администрирање на приходи

e-mail:

тел: 048 477-076


Одделение за внатрешна ревизија

e-mail:

тел: 048 477-061


Одделение за јавни набавки

e-mail:

тел: 048 477-061


Одделение за инспекциски надзор – инспекторат

e-mail:

тел: 048 477-061


ТППЕ – Крушево

e-mail:

тел: 193


Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

Наташа Папкоча

email: ntaleska@gmail.com;   natasha.papakocha@krusevo.gov.mk

тел: 048 477 076; 048 477 061

 

Комуникација со невладини организации и здруженија

Кире Аврамоски

email: avramoski_k@yahoo.com;   kire.avramoski@krusevo.gov.mk

тел: 078 838-329

 

Службеник за млади

Сотир Габелоски

email: Sotirgabeloski@yahoo.com;   sotir.gabeloski@krusevo.gov.mk  

тел: 075 252-133

Офицер за отворени податоци

Сотир Габелоски

email: Sotirgabeloski@yahoo.com;   sotir.gabeloski@krusevo.gov.mk

тел: 075 252-133

Пријавување проблеми во врска со улично осветление

Шули Доага

email: shuli.doaga@krusevo.gov.mk

тел: 075 201-334

 

Пријава на дефекти и други комунални проблеми и потреби

email: komunakrusevo@yahoo.com

 

Манифестација Научно културни средби „Десет дена Крушевска Република“

Секретар: Трајче Шекрески

email: krusevska.republika@yahoo.com

тел: 078 837-842 

тел: 075 252-133


Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуна“ Крушево

ЈП „Комуна“ Крушево

☎ 048 477 169
📩 komunakrusevo@yahoo.com

Директор
📲 078 821 289

Oдделение за општо, правни работи и човечки ресурси
📲 078 821 289

Одделение за сметководство и наплата
📲 078 834 268

Одделение за водовод и канализација
📲 070 259 548

Одделение за собирање, транспорт и депонирање на отпад
📲 070 340 964

Одделение за гробишта
📲 070 259 513