ЈП „Комуна“ Крушево

Подетално за претпријатието на следниот линк:
ЈП „Комуна“ – Крушево (komunakrusevo.mk)

Годишна програма за работа на ЈП „Комуна“ Крушево за 2018г.

Годишна сметка на ЈП „Комуна“ Крушево за 2017г.

Извештај за реализација на програмата за работа на ЈП „Комуна“ Крушево за 2017г. 

Годишна програма за работа на ЈП „Комуна„ Крушево за  2017г.

 

Годишна сметка на ЈП „Комуна“ Крушево за 2016г.

Годишна програма за работа на ЈП „Комуна“ Крушево за 2016г.

 

Годишна сметка на ЈП „Комуна“ Крушево за 2015г.

Годишна програма за работа на ЈП „Комуна“ Крушево  за 2015г.

 

Годишна сметка на ЈП „Комуна“ Крушево за 2014г.

Годишна програма за работа на ЈП „Комуна“ Крушево за 2014г.

 

 

Годишна сметка на ЈП „Комуна“ Крушево за 2013г.

Годишна сметка на ЈП „Комуна“ Крушево за 2012г.