Механизам за жалби и поплаки

Механизам за жалби и поплаки може да биде користен од јавноста и засегнатите страни кои активно ќе учествуваат при реализација на Проектот за поврзување со локални патишта преку пополнување на Образец за жалби и поплаки за време на градежната фаза.

Образецот за жалби и поплаки ќе биде достапен во електронска форма на веб-страната на Министерството за транспорт и врски и официјалната веб-страна на Општината каде се одвиваат градежни работи.

Поплаките може да се достават усно преку телефон, во писмена форма (по пошта или e-mail) преку пополнување на Образецот за жалби и поплаки.

Линк до механизмот