Финансиски извештаи

Завршни сметки:

Завршна сметка СОУ,,Наум Наумовски – Борче,, Крушево