Одделение за финансиски прашања

Контакт телефон на одделението за финансиски прашања
тел.: 048 477 919

Раководител: Милка Најденоска Цветкоска,  тел. 075 739 430

Одделението за финансиски прашања, ги врши работите што се однесуваат на :

-следење и примена на законите и подзаконските акти од областа на буџетското и материјално – финансиското работење;

-управување, следење и контрола на состојбата и движењето на средствата иизворите на средствата на субјектот утврдени со буџетот;

-подготвување, извршување и известување за извршувањето на буџетот за општината;

-подготовка на стратешкиот план на општината;

-изменување и дополнување на буџетот и стратешкиот план на општината;

-контрола на подготовката и извршувањето на буџетот;

-спроведува ex-ante и ex-post финансиска контрола;

-изготвувањето на финансиски план за извршувањето на буџетот (месечен, квартален и годишен) за субјектот, органите во состав и единките корисници наопштината;

-следењето на остварувањето на приходите и извршувањето на трошоците наопштината;

-сметководствено евидентирање за извршувањето на буџетот и подготвување нагодишна сметка;

-подготовување на Годишен финансиски извештај, освен извештај за извршенитеревизии и активности на внатрешната ревизија, кој ги подготвува одделението завнатрешна ревизија, а е составен дел од овој извештај, согласно член 47 одЗаконот за јавна внатрешна финансискаконтрола (“Службен весник на РепубликаМакедонија“ бр. 90/09);

-благајничко работење;

-подготовка, примање, ликвидирање и контрола на сметководствената документација;

-пресметувањето и исплатата на платите на вработените во општината и

– и други работи согласно законите и другите прописи.