Урбанистички планови

Урбанистички планови вон опфат

Send large files up to 5GB for free (pcloud.com)

Програми

Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево

УП со ИП, мај 2023

Решение за одобрување на ПП со намена А4.3 – викенд куќа

УП за парцелирано градежно земјиште за ГП формирана со ЛУПД за Е1.13 (Е2) фотонапонска соларна централа со моќност од 980 KW, на КП 2146, 2147, 2148 KO Крушево-вон град, Општина Крушево