Урбанистички планови

Урбанистички планови вон опфат

Send large files up to 5GB for free (pcloud.com)

Програми

Урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kV кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2486, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970/1, 2972, КО Крушево – вгр., Општина Крушево

Share