Програми

Проектна програма за урбанистички проект за инфраструктура за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 kv кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 5668, 5670 и 6512/1, КО Крушево, во граница на плански опфат на ГУП на град Крушево, општина Крушево

Решение за одобрување на проектна програма

Проектна програма за урбанистички проект за инфраструктура вон опфат на урбанистички план за спроведување на инфраструктурен вод – среднонапонски 12/20 кабел до постојна трафостаница на дел од КП бр. 2468, 5673, 6491, КО Крушево и дел од КП бр. 2487, 2970, 2972, КО Крушево – вгр. Општина Крушево