Одделение за управување и координирање со човечки ресурси

Работни цели и задачи на лицата вработени во Одделението за управување и координирање со човечки ресурси

Цел 1: Работи и задачи од делокруг на одделението, кои се однесуваат на информацискиот систем за човечки ресурси

Цел 2: Пополнување на податоците во електронскиот систем за управување со човечки ресурси, чиј составен дел е Регистерот на вработени

Цел 3: Обука и развој, вработување и остварување на правата и должностите на административните службеници

Задача 1: Ги следи и проучува законите и другите прописи и општи акти од надлежност на одд.

Задача 2: Пополнување на податоците во електронскиот систем и регистерот на вработените

Задача 4: Учествува во подготовка на актите за организација и систематизација на работните места на администрацијата

Задача 5: Ги подготвува огласите за вработување и ги координира постапките за вработување

Задача 6: Подготвува решенија поврзани со правата на работниците, за распоредување, за плати, годишни одмори и др