Вработување

Вработувањето на државни службеници во Општина Крушево се врши по пат на јавен оглас согласно Законот за државни службеници  (Пречистен текст) објавен во Службен весник на Република Македонија број 108/2005 и Правилникот Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (објавен во Службен весник на Република Македонија број 85/2005). Постапката за вработување се реализира преку Агенцијата за државни службеници на Република Македонија.

Повеќе информации на www.ads.gov.mkПрописи кои престанале да важат

Bodyart sessions in your pure fitness and bodybuilding room testo enane 10 granny big tits bodybuilding dating sites next to risorangis.