Одделение за јавни набавки

Одделението за јавни набавки,ги врши работите што се однесуваат на :

– следење на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки и нивна доследна примена;

– давање на мислење на актите од областа на јавните набавки од аспект на нивната законитос;

– изготвување на Годишен план за јавни набавки на општината, координирање со секторите и одделенијата за подготовка на спецификациите за тендерските постапки;

– спроведување на јавните набавки преку прибирање на понуди;

– избирање на најповолни понудувачи;

– подготвување на договори со понудувачите;

– водење на регистер за спроведените јавни набавки, доставува податоци до Бирото за јавни набавки, согласно законските одредби од законот за јавни набавки и законот за локална самоуправа;

– и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност согласно законите и другите прописи.

Овој дел од порталот на Општина Крушево, претставува архива на јавни набавки. Огласите се објавени во Информацискиот систем за Јавни Набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите од Општина Крушево, во полето Договорен Орган треба да се внесе Општина Крушево, како на сликата подолу

JavniNabavki

Годишен план за 2018 година

Годишен план за јавни набавки 2018

Процедура за јавни набавки 2018