Одделение за внатрешна ревизија

Одделение за внатрешна ревизија тел. 048/477-061

Одделението за внатрешна ревизија, ги врши работите што се однесуваат на:

-процена на усогласеност на работењето на субјектот во согласност созаконите, подзаконските, интерните акти и договори;

-темелна процена на функционирањето на системот за внатрешнаконтрола;

-оценување на значајните фактори на ризик и давање совети нараководителот на субјектот за намалување на факторите за ризик;

-проверка на точноста, комплетноста и законитоста насметководствената евиденција и финансиските извештаи насубјектот;

-процена на економичноста, ефикасноста и ефективноста наработењето и користењето на средствата во дефинирана област наактивности или програми на субјектот;

-темелна проценка на работењето на информативно технолошкитесистеми;

-процена на соодветноста, економичноста, ефективноста иефикасноста на системот за финансиско управување и контрола заутврдување, процена и управување со ризиците;

-давање препораки за подобрување на работењето и работнитепроцедури на субјектот, изготвување и донесување на стратешки игодишен план за внатрешна ревизија врз основа на објективнапроценка на ризик, извршување на поединечни внатрешни ревизиисогласно со усвоените ревизорски планови и следење на нивнотоспроведување;

-изготвување на извештаи од извршените ревизии;

-следење на спроведување на мерките преземени од раководителотна субјектот од јавниот сектор врз основа на препораките дадени воревизорските извештаи;

-изготвување на упатство за работа и повелба за внатрешна ревизија;информирање на раководителот на субјектот за постоење наконфликт на интереси при извршување на ревизорската задача;

-известување до раководителот на субјектот и лицето задолжено за известување занеправилности, за неправилности или сомнежи за измами иликорупција, кои можат да резултираат со кривична, прекршочна илидисциплинска постапка;

-изготвување на годишен извештај за извршените ревизии иактивностите на внатрешната ревизија;

-изготвување на план за обука на внатрешните ревизори и следење нанивна имплементација,

и други работи согласно законите и другите прописи.