Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка

Контакт телефон на Одделението за локален економски развој и прекугранична соработка  тел.048/477-061

Раководител: Татјана Хасану, тел. 075 484 605

Одделението за локален економски развој, ги врши работите што се однесуваат на :

– планирање на локалниот економски развој, водење на економска политика,

– утврдување на развојните и структурните приоритети,подршка на развојот на малите и средните претпријатија во локално ниво,воспоставување и развој на локалната мрежа на институции и агенции за промовирање на партнерство,

– остварување соработка со меѓународни организации, невладини, хуманитарни и други организации;

– изготвување на проекти и информации за проекти за аплицирање пред домашни институции и меѓународни организации и асоцијации со цел за добивање на средства во функција на развој на Општината;

– изготвување и извршување на планови за остварување и овозможување на услови за поддршка на туризмот, угостителството и занаетчиството;

– подготвување на програми и предлагање на мерки за поддршка на малите и средните претпријатија и претприемништвото на локално ниво,

– воспоставувањето и развојот на мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерството, иницира утврдување на развојни и структурни приоритети,

– остварување на соработка со меѓународни организации, невладини, хуманитарни и други организации,

– анализа на состојбата и дава иницијативи за нивно разрешување,

– изготвување и извршување на планови за остварување на услови за поддршка на туризмот, угостителството и занаетчиството;

– следење на сите законски и подзаконски акти од областа на трговијата, занаетчистовото, туризмот, угостителството и истите ги применува;

– и други работи согласно законите и другите прописи.

СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ