Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации од јавен карактеР

Наташа Папакоча
070/388-704
ntaleska@gmail.com
natasha.papakocha@krusevo.gov.mk

Линк до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер http://www.komspi.mk/