Комисии

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател
Александра Тирчоска

Членови
Андреј Николоски
Хибрахим Хурем
Сашо Дамјаноски
Методија Котески

Kомисија за урбанизам и комунални дејности и заштите на животна средина

Претседател
Андреј Николоски

Членови
Абип Рушитоски
Сашо Дамјаноски
Влатко Стојаноски

Комисија за општествени дејности

Претседател
Костандина Стојаноска

Членови
Абип Рупитоски
Фросина Николоска
Методија Котески
Љуљлзин Адеми

Комисија за статут и прописи

Претседател
Андреј Николоски

Членови
Александра Тирчоска
Костандина Стојаноска
Влатко Стојаноски
ЕЈџан Исмаили

Комисија за месна самоуправа

Претседател
Хибрахим Хурем

Членови
Абип Рушитоски
Костандина Стојаноска
Љуљзин Адеми
Ејџан Исмаили

Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија

Претседател
Александра Тирчоска

Членови
Андреј Николоски
Абип Рушитоски
Сашо Дамјаноски
Методија Котески

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

Претседател
Абип Рушитоски

Членови
Хибрахим Хурем
Александра Тирчоска
Ејџан Исмаили
Влатко Стојаноски

Комисија за изработка на програма за работа на Советот на општина Крушево

Претседател
Александра Тирчоска

Членови
Андреј Николоски
Костандина Стојаноска
Методија Котески
Влатко Стојаноски