Општината работи на најголемите проблеми, имплементација на проектот EFYRA

Преку учество во имплементација на проект општина Крушево го адресира проблемот на иселување на младите од руралните средини. Се работи за проектот „Европска иднина за младите од руралните средини“(EFYRA) кој започна во октомври 2020 година, а адресираше проблем кој е еден од најголемите за Европа.

Во текот на имплементацијата се организираа пет тематски настани. За предизвиците зборуваа директно младите, но и поединци кои се вклучени во животот и работата на младите луѓе во руралните средини, како што се претприемачи, претставници на локалната самоуправа, училишта, непрофитни организаци кои работат со млади и др.

Проектот „Европска иднина на младите во руралните средини“  е финансиран со поддршка на Европската Унија во рамките на Програмата „Европа за граѓаните“

Мерка 2.2 „Мрежи на градови“

Во рамките на овој проект се реализирани 5 настани:

Настан 1 – ДА ПОЧНЕМЕ

Учество: На настанот учествуваа 124 граѓани од кои 23 учесници од општина Унгарија, 13 учесници од Словенија, 5 учесници од Естонија, 8 учесници од Србија, 7 учесници од Дунав 1245 (Србија), 8 учесници од Млади за Мароф (Хрватска), 6 учесници од општина Крушево (Северна Македонија), 4 учесници од општина Борго Вирџилио (Италија), 24 учесници од Слоу туризам Трентино Алто Адиџе (Италија), 26 учесници од ЛАГ Пригорје-Загорје (Хрватска).

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн – Зум (домаќин LAG PRIZAG, Нови Мароф, Хрватска), од 17/12/2020 до 19/12/2020.

Краток опис: Целта на настанот беше воведна презентација на проектот и партнерите, запознавање со темата на проектот, воведни презентации од експерти и претставници на Парламентот на ЕУ за ситуацијата во руралните области на ЕУ.

Настан 2 – ДА ЈА ЗНАЕМЕ РУРАЛНАТА СРЕДИНА

Учество: На настанот учествуваа 108 граѓани од кои 38 учесници од општина Сопронковесд (Унгарија), 11 учесници од ДРПДНМ (Словенија), 3 учесници од Исток-Харју Партнерство (Естонија), 10 учесници од РДА Бачка (Србија), 3 учесници од Дунав 1245 (Србија), 5 учесници од Млади за Мароф (Хрватска), 4 учесници од општина Крушево (Северна Македонија), 2 учесници од општина Борго Вирџилио (Италија), 4 учесници од Слоу туризам Трентино Алто Адиџе (Италија), 28 учесници од ЛАГ Пригорје-Загорје (Хрватска).

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн – Зум (домаќин Општина Сопронковесд, Унгарија), од 18/03/2021 до 20/03/2021

Краток опис: Целта на настанот беше да се запознаат руралните средини. Преку темата, учесниците стекна увид во животот во мала унгарска општина како и перспективи за животот на младите луѓе. Учесниците направија SWOT анализа на тема младите во руралните средини – што може да ги задржи и што ги тера младите да ги напуштат руралните средини. Поради мерките за Ковид, овој настан се организираше онлајн преку платформата за видео конференција за Zoom.

Настан 3 – ПОГЛЕД ОД СТРАНА

Учество: На настанот учествуваа 78 учесници од кои 10 учесници од општина Сопронковесд (Унгарија), 12 учесници од ДРПДНМ (Словенија), 2 учесници од Исток-Харју Партнерство (Естонија), 16 учесници од РДА Бачка (Србија), 6 учесници од Дунав 1245 (Србија), 4 учесници од Млади за Мароф (Хрватска), 8 учесници од општина Крушево (Северна Македонија), 2 учесници од општина Борго Вирџилио (Италија), 2 учесници од Слоу туризам Трентино Алто Адиџе (Италија), 16 учесници од ЛАГ Пригорје-Загорје (Хрватска).

Локација / Датуми: Настанот се одржа во Иришки Венац, Фрушка гора (Сремски Карловци, Србија), од 30/09/2021 до 02/10/2021

Краток опис: Целта на настанот беше преглед на состојбата во руралните области на земјите кои не се членки на ЕУ (Србија и Северна Македонија) – име на настанот: „Поглед од страна“.

Во рок од 3 дена, состојбата во руралните средини беше анализирана, областите и младите од земјите кои не се членки на ЕУ. Се разговараше политиката од долу нагоре што ја спроведува ЕУ, целта за зачувување на квалитетот на животот во руралните средини (предности и недостатоци). Поради актуелната пандемија, овозможено е и учество преку платформата за зум.

Настан 4 ДА ДОКАЖЕМЕ ДЕКА МОЖЕМЕ

Учество: На настанот учествуваа 93 граѓани од кои 13 учесници од општина Сопронковесд (Унгарија), 12 учесници од ДРПДНМ (Словенија), 1 учесник од Исток-Харју Партнерство (Естонија), 19 учесници од РДА Бачка (Србија), 6 учесници од Дунав 1245 (Србија), 3 учесници од Партнерство за рурален развој „Сремски Карловци – Ковиљ“ (Србија), 2 учесници од Млади за Мароф (Хрватска), 3 учесници од општина Крушево (Северна Македонија), 2 учесници од општина Борго Вирџилио (Италија), 8 учесници од Бавен туризам Трентино Алто Адиџе (Италија), 28 учесници од ЛАГ Пригорје-Загорје (Хрватска).

Локација / датуми: Настанот се одржа онлајн – Зум (домаќин на бавен туризам Алто Адиџе, Болзано, Италија), од 19/05/2022 до 20/05/2022

Краток опис: Целта на настанот беше да се воведат конкретни алатки (концепт за паметно село) и претприемачки проекти од руралните области на Италија како инструмент за подобрување на квалитетот на животот и запирање на иселувањето на младите од руралните средини. Исто така се одржа и работилница за претприемништво на млади.

Настан 5 ПОГЛЕД ВО ИДНИНАТА

Учество: На настанот учествуваа повеќе од 140 граѓани од кои 35 учесници од општина Сопронковесд (Унгарија), 30 учесници од ДРПДНМ (Словенија), 4 учесници од Исток-Харју Партнерство (Естонија), 19 учесници од РДА Бачка (Србија), 8 учесници од Дунав 1245 (Србија), 3 учесници од Партнерство за рурален развој „Сремски Карловци – Ковиљ“ (Србија), 1 учесници од Млади за Мароф (Хрватска), 8 учесници од општина Крушево (Северна Македонија), 2 учесници од бавен туризам Трентино Алто Адиџе (Италија), 31 учесник од ЛАГ Пригорје-Загорје (Хрватска).

Локација / Датуми: Настанот се одржа во областа на ЛАГ Пригорје-Загорје (Нови Мароф, Хрватска), од 21/09/2022 до 24/09/2022

Краток опис: Целта на настанот беше да се извлечат заклучоци од проектот и да се одговори на прашањата што ги чека руралните средини, како и со какви мерки да се спречи иселувањето. Се одржа и презентација на студијата EFYRA на проф. д-р. Александар Лукиќ. Студијата EFYRA ќе се обиде да има влијание врз креирањето политики на ниво на ЕУ и беше испратена до националните влади на проектните партнери, европарламентарците и до Комисијата на ЕУ.

Дел од главните причини идентификувани на ниво на ЕУ се тесниот опсег на можности за работа, ограничен пристап до услуги, неразвиена инфраструктура и недостаток од поврзливост што ги прават руралните средини помалку привлечни за живот и работа (Европска комисија, 2021). Фокусот на проектот беше да се идентификуваат темелните причини за миграција во предметните држави: Хрватска, Естонија, Унгарија, Италија, Северна Македонија, Србија и Словенија преку заедничка дискусија на партнерите и предлагање на решенија за надминување на младинската миграција преку активни работилници.

Резултатите од проектните активности, тематските средби и дискусиите, презентациите од експерти, претставници од локални власти и др. се сумирани во студијата на проектот направена од експерти од Универзитетот во Загреб, Факултет за наука, Оддел за географија – професор Александар Лукиќ и асистентот Иван Шишак, магистер по географија. Студијата се обидува да влијае на градењето на политики во ЕУ.

Соработката на проектот продолжува преку социјалните мрежи „Фејсбук“, „Јутјуб“ и интернет страница каде што ќе се објавуваат сите активности кај партнер државите посветени на иднината на младите луѓе од руралните средини.

Проектот е кофинансиран од Европа за граѓаните, програма на ЕУ – Демократско вклучување и граѓанско учество, проект Мерка граѓански општества, мрежа на градови.

Целосниот буџет на проектот е 118.440 ЕУР.