Тендер за водоснабување во село Јакреново

Општина Крушево распишува тендер за Изградба на линиска инфраструктурна градба за водоснабдување на населено место Јакреново, Општина Крушево IV фаза.

Огласот може да го видите на линкот подолу:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5cccfbb0-5234-4c4f-bfe3-62d62a198308/14