Регионална стратегија за транзиција кон зелена економија

Општина Крушево е активно вклучена во изработката на Регионална стратегија за транзиција кон зелена економија со посебно внимание на проблемот со управување со отпадот и заштитата на животната средина како предуслов за развој на туризмот.