Нова седница на совет на 11 април

Претседателот на советот на општина Крушево ја свикува 10-тата седница на 11-ти април со следниов дневен ред:

Седницата ќе започне во 11 часот во кабинетот на градоначалникот на општина Крушево.