Почетна » Огласи » Одлука и формулар за спроведување на Стратегиска оцена на влијание врз животната средина

Одлука и формулар за спроведување на Стратегиска оцена на влијание врз животната средина

Спомен куќа Тоше Проески

Одлука за спроведување на стратегиска оцена и Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на Стратегиска оцена на влијание врз животната средина (СОВЖС)  во рамките на проектот за Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски плански регион – EuropeAid/136347/IH/SER/MK

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на Стратегиска оцена на влијание врз животната средина (СОВЖС)

Сподели

Туристички Портали