Почетна » Регулативи

Архива на објави: Регулативи

Барање одобрение за градба

Потребни документи:
   – решение за локациски услови; 
   – заверен идеен проект; 
   – комплетен основен проект; 
   – извештај за извршена ревизија на проектот; 
   – писмен извештај за нострификација на проектот (доколку е изработен во странство); 
   – студија за оценка на влијанијата на животната средина; 
   – студија за остварени критериуми за сеизмичка заштита на објектот; 
   – доказ за регулиран надоместок за уредување на градежно земјиште; 
   – решение за електро-енергетска согласност; 
   – издавање акт за регулирана градежна и нивелациона линија; 
   – уплатница од 800 денари на ж-ка 100000000063095 – 840 – 140 – 03182
   -приходна шифра 722315 – 00 
   -Корисник: Трезорска сметка 
   -назнака: одобренија 
   – Образец ПП 50

Барање за издавање одобрение за градба

Сподели

Решение за локациски услови

Потребни документи:
    – извод од урбанистички план; 
    – идеен проект; 
    – нумерички податоци; 
    – доказ за сопственост (решение за трансфер на земјиштето, договор за долгорочен закуп, договор за концесија или друг доказ за стекнато право за градење); 
    – уплатница од 500 ден. на ж-ка:100000000063095-840-140 -3182 
     приходна шифра 722315 – 00 
    -корисник: Трезорска сметка 
    -назнака:изводи и услови 
     -Образец ПП 50 
    – одобрение на постојниот објект

Барање за издавање решение за локациски услови

Барање за извод од урбанистички план

Потребни документи:
    – копија од катастарски план 
    – уплатница од 500 ден. на ж-ка 100000000063095 – 840 – 140 – 03182 
       приходна шифра 722315 – 00
    -корисник: Трезорска сметка 
    -назнака: изводи и услови
    -Образец ПП 50

Барање за издавање извод од план

Пријавување и промена на имот

Потребни документи:
– Даночна пријава (ја пополнува сопственикот на имотот)
– Доказ за сопственост (договор, решение, пресуда, одобрение за градба и сл.)

Регулирање на даночната обврска по основ подарок на недвижности

Потребни документи:
– Договор за подарок во 8 примероци потпишани од странките;
– Доказ за сопственост (договор, пресуда, решение и сл.) (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија);
– Поседовен лист или имотен лист (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија);
– Уверение за регулирани даночни обврски на сите странки;
– Уплатница пп-50 со уплатени 250,00 денари.

Регулирање на даночната обврска по основ наследство

Потребни документи:
– Oригинални наследни решенија за сите наследници и по еден примерок за геодетска управа и 4 фотокопии;
– Уверение за регулирани даночни обврски за сите наследници;
– Уплатница пп-50 со уплатени 250,00 денари.

Регулирање на даночната обврска по основ на промет на недвижности

Потребни документи:
– Договор за купопродажба потпишан од странките во 8 примероци (4 примероци остануваат во одделението);
– Доказ за сопственост (договор, пресуда, решение и сл., (оригинален примерок за увид и фотокопија од доказот);
– Поседовен лист или имотен лист (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија);
– Уверение за регулирани даночни обврски на сите договорни странки;
– Уплатница пп-50 со уплатени 250,00 денари;
– Решение за приватизација (оригинален примерок за увид и 1 фотокопија).