Почетна » Документи од јавен карактер

Документи од јавен карактер

Општина  Крушево како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Наташа Папакоча
тел. +389 (0)70-388-704
e-mail: ntaleska@gmail.com

_____________________________________________________________________

Врз основа на член 50 точка 16 од Законот за локална самоуправа Општина Крушево определува офицер за заштита на лични податоци, тоа е лицето:

Кире Николоски

тел. +389 (0)75 -472-011

mail:nikolosaki_kire@yahoo.com

Лицето ги ги врши следните работи и задачи:

- учество во донесувањето на на одлуки поврзани со обработка на личните податоци, како и со остварувањето на правата на субјектите на личните податоци

- следење на усогласеноста со законот и прописите донесени врз основа на законот

- изработка на внатрешни прописи за заштита на лични податоци

- кординација и контрола на постапките и упатствата утврдени во внатрешните прописи за заштита на лични податоци

- предлага обуки на вработените во врска со заштита на лични податоци

- врши и други работи утврдени со законот и со прописите донесени врз основа на законот

Категории на објави