Состав

1. Тома Петроски – од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
Претседател на Советот на Општина Крушево
075 344 433
tomapetroski@yahoo.com
2.Евгенија Петроска од советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
071 330 231
epetroska@t.mk
3. Перо Котескиод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
078 418 909
perokoteski@yahoo.com
4. Абуш Изеироскиод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
071 384 656
abush.izeiri@gmail.com
5. Садат Имероскиод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
071 384 496
6. Евгенија Ангелкоскаод советничката листа на коалиција предводена од СДСМ;
077 517 963
evgenijaangelkoska93@gmail.com
7. Еран Мемедоски – од советничката листа на ДУИ;
071 384 525
eran-memedi@hotmail.com
8. Киро Сотироски -од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;
071 384 322
Kirosotiroski@gmail.com
9. Александра Мијајлевска-Стефановска – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ
078 313 440
dr.mijajleska@live.com
10. Александар Стојчески – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;
078 377 182
Aleksandar_stojceski@outlook.com
11. Агапи Чункоска – од советничката листа на коалиција предводена од  ВМРО-ДПМНЕ;
075 427 016
cunkoskaagapi@yahoo.com
Share