Почетна » Posts tagged 'инфраструктура'

Архива на тагови: инфраструктура

КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ИНФРАСТРУКТУРА ВО КРУШЕВО

Добрата сообраќајна инфраструктура е основа за развој на туризмот, една од носечките гранки на локалниот економски развој во Крушево.

1.2

1.1

 

Сподели

КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ИНФРАСТРУКТУРА ВО КРУШЕВО

Добрата сообраќајна инфраструктура е основа за развој на туризмот, една од носечките гранки на локалниот економски развој во Крушево.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

КОМУНАЛНИ РАБОТИ И ИНФРАТРУКТУРА ВО КРУШЕВО

ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Добрата сообраќајна поврзаност е основа за развој на туризмот, една од носечките гранки на локалниот економски развој.

1.1. 1.2. 1.3.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ВО ПЕРИОДОТ 2013-2016 год. ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ВО ОПШТИНА КРУШЕВО

Се  реконструира  локалниот пат Кривогаштани – с.Свето Митрани – с. Милошево – с. Пресил – с. Бучин во вкупна должина од 7км.

Реконструкцијата опфаќаше проширување на коловозот на 3,5 метри,  гребење на постоечкиот асфалт, тампонирање и поставување на нов слој асфалт.

Вкупна вредност на проектот изнесува 430. 000 ЕУР, средства обезбедени од Светска Банка и Европска Инвестициона Банка.

 

Се поплочија со бекатон плочки повеќе пешачки улици во с.Свето Митрани:

1. Крак 2, во вкупна површина од 953,87 м2.

2. Крак 3, во вкупна површина од 577,13м2. Средствата во висина од 602. 330 денари беа обезбедени  од Светска Банка , со грант преку Министерство за финансии на Р.Македонија.

3. Крак 5, во должина од 200м. Средства во висина од 693. 950 денари обезбедени  преку Јавното претпријатие за државни патишта на Р.Македонија.

 

Со подршка од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој,  во с.Бучин се асфалтира улица со вкупна должина од 1км. Вредноста на инвестицијата е 4. 453.900 денари.

 

Со средства обезбедени од ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура, во висина од 4.565 788 денари без ДДВ, се асфалтираа улици во с.Врбоец, улица 1 и улица 2, во вкупна должина од 1.177м.

 

Со бекатон плочки се поплочија и пешачки улици во населените места:

- с. Врбоец , во  површина  од 185m, пешачка патека кон училиштето.

- с. Норово , во површина од 175mпешачка патека кон училиштето

- с. Пуста Река , во површина од 285m2

 

Со заеднички заложби на локалната самоуправа Крушево, Рудник Демир Хисар АД, Сопотница и Даки Даме Транс ДООЕЛ, с. Белче се тампонира пристапниот пат до манастирот Св. Ѓоргија во с.Бучин, во должина од 1,5 км.  Локалната самоуправа партиципираше со финансиски средства во висина од 40.000 денари.

 

Се тампонираа повеќе локални патишта и улица

- с. Бучин – тампонирани 5км патишта

- Извршен ископ на канал, затрупување и рамнење на улици во с.Пресил

- Локален пат Борино-Житоше во должина од  1.2км

 

Завршени инфраструктурните зафати во викенд зоната „Вршник“

Завршија инфраструктурните зафати во викенд зоната „Вршник“.

Изградени се атмосферска и фекална канализација, се изврши асфалтирање на улиците и поплочување нa тротоарите. Поставена е водоводна мрежа  низ населбата, поставена  е и поврзана електрична инсталација  и пречестителна станица.

Со ова се овозможува од наредната градежна сезона да се отпочне со изградба на 20-те викенд куќи чии парцели се веќе продадени.

Останати се уште две парцели за викенд куќи и една парцела за мал комерцијален објект.

 

Интензивирани активностите за изградба на Викенд зоната кај езерото

Со изградба на третиот крак, се интензивираа активностите за изградба на инфраструктурата во викенд зоната кај езерото.

 

Реализирани проекти во областа на инфраструктурата

Во областа на инфраструктурата во општина Крушево се реализирани повеќе проекти:

1. Изградба на викенд населба „Вршник“ – изградени канализација и водовод, патот е пробиен и тампониран.

2. Обновени и  и конзервирани фасадите  на објекти кои се прогласени како заштитено културно наследство  – завршени проекти: 2 куќи целосно санирани и реновирани, саниран иконостасот црква св.Јован и завршена прва фаза на уште една куќа.

3. Реконструиран е кровот и заменета е фасадната столарија на  Здравствениот дом

4. Изграден е детски забавен парк

5. Реконструирани и поплочени  улици во градот и селата со гранитна коцка

- централното градско подрачје – површина 370м2

- ул. „Таќа Бербер“ површина 700m2.

- ул. „Томе Никле“ површина 564m2.

- ул. „Мише Ефтим“ површина 260m2.

- ул. „Никола Карев“ површина 130m2.

- ул. „Благо Целев“ површина 800m2.

- ул. „Киро Фетак“ површина 350m2.

- ул. „Нико Доага“ површина 66 m2.

- с. Врбоец – површина 185m2

- с. Норово – површина 175m2.

- с. Пуста Река – површина 285m2.

- с. Свето Митрани – површина 460 m2

6. Партерно е уреден споменикот на Наум Наумоски Борче

7.  Санирани дупките на локалните улици

8. Реконструиран локален пат с.Кривогаштани – с.Светомитрани – с.Бучин во должина од 5км

9.  Дозавршена изградбата на канализација во с.Врбоец

10. Изградено детско игралиште во с.Бучин

11. Тампонирани 5км полски патишта во с. Бучин

12. Поставени се канализациони цевки во должина од 40 метри за прифаќање на отпадни води пред основното училиште во с.Саждево

13. Поставени канализациони цевки во должина од 50 метри за прифаќање на отпадните води во с. Пресил, изграден е потпорен ѕид и нивелирана е подлога за изградба на детско игралиште

14. Како прва етапа во тампонирањето на локалниот пат Борино – Житоше се врши ископ на канал покрај патот во должина од 400м заради заштита на патот, одводнување на атмосферските води и овозможување услови за понатамошна работа.