Почетна » Контакт

Контакт

Општина Крушево

Никола Ѓурковиќ бб

7550 Крушево

тел: ++389 48 477 061

тел: ++389 48 477 046

факс: ++389 48 477 061

 e-mail:  opstinakrusevo@krusevo.gov.mk


Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка: 

e-mail:

тел.: 048 477-061


Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина:

e-mail: urbanizamkrusevo@yahoo.com

  тел. : 048/477-076


Одделение за финансиски прашања:

e-mail:

  тел. : 048/477-919


Одделение за администрирање на приходи:

e-mail:

  тел. : 048/477-076


Одделение за правни, општи работи и јавни дејности:

e-mail:

  тел. : 048/477-061


Одделение за јавни набавки:

e-mail:

  тел. : 048/477-061


ТППЕ – Крушево

e-mail:

  тел. : 193

_____________________________________________________________________________________

Комуникација со невладини организации, здруженија и млади

Кире Аврамоски
тел: 078 838 329
e-mali: avramoski_k@yahoo.com

Сотир Габелоски
тел: 075 252 133
e-mail: Sotirgabeloski@yahoo.com