Комисии

На следните контакти можете да поставувате прашања, да давате предлози и генерално да комуницирате со советниците:

Тома Петроски: tomapetroski@yahoo.com
Евгенија Петроска: epetroska@t.mk
Абуш Изеироски: abush.izeiri@gmail.com
Евгенија Ангелкоска Јуца: evgenijaangelkoska93@gmail.com
Перо Котески: perokoteski@yahoo.com
Садат Имероски: 071 384 496
Кире Сотироски: Kirosotiroski@gmail.com
Агапи Чункоска: cunkoskaagapi@yahoo.com
Александар Стојчески: Aleksandar_stojceski@outlook.com
Еран Мемедоски: eran-memedi@hotmail.com

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

Претседател
Евгенија Петроска

Членови
Перо Котески
Тома Петроски
Киро Сотироски
Александар Стојчески

Kомисија за урбанизам и комунални дејности и заштите на животна средина

Претседател
Тома Петроски

Членови
Садат Имероски
Еран Мемедоски
Киро Сотироски
Агапи Чункоска

Комисија за општествени дејности

Претседател
Абуш Изеироски

Членови
Евгенија Ангелкоска Јуца
Еран Мемедоски
Александра Мијајлевска-Стефановска
Агапи Чункоска

Комисија за статут и прописи

Претседател
Тома Петроски

Членови
Евгенија Петроска
Абуш Изеироски
Киро Сотироски
Александар Стојчески

Комисија за месна самоуправа

Претседател
Еран Мемедоски

Членови
Абуш Изеироски
Садат Имероски
Александра Мијајлевска – Стефановска
Агапи Чункоска

Комисија за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија

Претседател
Евгенија Ангелкоска Јуца

Членови
Еран Мемедоски
Евгенија Петроска
Киро Сотироски
Александра Мијајлвеска – Стефановска

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

Претседател
Агапи Чункоска

Членови
Евгенија Петроска
Евгенија Ангелкоска Јуца
Еран Мемедоски
Александра Мијајлевска – Стефановска

Комисија за изработка на програма за работа на Советот на општина Крушево

Претседател
Евгенија Петроска

Членови
Тома Петроски
Перо Котески
Александра Мијајлевска – Стефановска
Александар Стојчески


Share