Исчистени се патиштата до речиси сите села, паралелно се работи и во градот

Исчистени се улиците до и во населените места Пуста Река Долно Дивјаци Горно Дивјаци, Борино, Саждево, Јакреново и Белушино, додека во с. Алданци и с. Норово покрај чистење се врши и попесочување. Покрај навременото одржување на улиците во град Крушево „Комуна“ ќе излезе на терен и во с. Врбоец па се до с. Бучин. Претходно, … Continue reading Исчистени се патиштата до речиси сите села, паралелно се работи и во градот