Почетна » Огласи » СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ

Агенција за промоција и поддршка на туризмот

за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП1 (3-4-5-6) со намена градба Г-2 лесна индустрија во урбанистички план вон населено место за индустриска зона „Опаленик“, КО Алданци, Општина Крушево

Соопштение за ЈА и ЈП

Соопштение за ЈА и ЈП – АУП Опаленик

Анкетен лист за ЈА и ЈП- АУП Опаленик

Share