Почетна » Огласи » Објава за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Објава за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Спомен куќа Тоше Проески

Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари на Општина Крушево врз основа на член 4, 23, 24, 46, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Сл.весник на Р.М.” бр.78/15; 106/15 и 153/15), Одлуките за оттуѓување донесени од Советот на Општина Крушево бр.07-678/5 од 30.08.2013 година и 08-999/11 од 28.12.2015 година и проценките на вредноста на транспортните средства во сопственост на Општина Крушево изработени од ТД „Генико“-Прилеп, објавува продажба на движни ствари-патнички моторни возила со електронско јавно наддавање.

Повеќе информации на следниов линк:

Објава бр.4/2016 за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање (првпат), број 03-1038/1 од 14.10.2016 год. 

Сподели

Туристички Портали