Почетна » Регулативи » Барање одобрение за градба

Барање одобрение за градба

Спомен куќа Тоше Проески

Потребни документи:
   – решение за локациски услови; 
   – заверен идеен проект; 
   – комплетен основен проект; 
   – извештај за извршена ревизија на проектот; 
   – писмен извештај за нострификација на проектот (доколку е изработен во странство); 
   – студија за оценка на влијанијата на животната средина; 
   – студија за остварени критериуми за сеизмичка заштита на објектот; 
   – доказ за регулиран надоместок за уредување на градежно земјиште; 
   – решение за електро-енергетска согласност; 
   – издавање акт за регулирана градежна и нивелациона линија; 
   – уплатница од 800 денари на ж-ка 100000000063095 – 840 – 140 – 03182
   -приходна шифра 722315 – 00 
   -Корисник: Трезорска сметка 
   -назнака: одобренија 
   – Образец ПП 50

Барање за издавање одобрение за градба

Сподели

Туристички Портали