Почетна » Регулативи » Решение за локациски услови

Решение за локациски услови

Спомен куќа Тоше Проески

Потребни документи:
    – извод од урбанистички план; 
    – идеен проект; 
    – нумерички податоци; 
    – доказ за сопственост (решение за трансфер на земјиштето, договор за долгорочен закуп, договор за концесија или друг доказ за стекнато право за градење); 
    – уплатница од 500 ден. на ж-ка:100000000063095-840-140 -3182 
     приходна шифра 722315 – 00 
    -корисник: Трезорска сметка 
    -назнака:изводи и услови 
     -Образец ПП 50 
    – одобрение на постојниот објект

Барање за издавање решение за локациски услови

Сподели

Туристички Портали