Почетна » Проекти

Архива на објави: Проекти

Тампонирање на локален пат с.Борино – Житоше

Се тампонира локалниот пат с.Борино – Житоше во должина од 1.5km

 

 

Сподели

Градежни активности за проширување на сообраќајницата на влезот на градот

Благодарност до нашите сограѓани Ставре и Перо Николоски кои отстапија дел од своето дворно место со цел проширување на тесното грло од сообраќајницата.

 

Отпочнато со асфалтирање на главната сообраќајница

Подготовка на теренот за изградба на игралишта

Се врши израмнување на теренот за изградба на 2 тениски и повеќенаменско игралишта на месноста „Гумење“.

Изградбата ќе започне во рок од две недели.

Реализирани проекти во областа на инфраструктурата

Во областа на инфраструктурата во општина Крушево се реализирани повеќе проекти:

1. Изградба на викенд населба „Вршник“ – изградени канализација и водовод, патот е пробиен и тампониран.

2. Обновени и  и конзервирани фасадите  на објекти кои се прогласени како заштитено културно наследство  – завршени проекти: 2 куќи целосно санирани и реновирани, саниран иконостасот црква св.Јован и завршена прва фаза на уште една куќа.

3. Реконструиран е кровот и заменета е фасадната столарија на  Здравствениот дом

4. Изграден е детски забавен парк

5. Реконструирани и поплочени  улици во градот и селата со гранитна коцка

- централното градско подрачје – површина 370м2

- ул. „Таќа Бербер“ површина 700m2.

- ул. „Томе Никле“ површина 564m2.

- ул. „Мише Ефтим“ површина 260m2.

- ул. „Никола Карев“ површина 130m2.

- ул. „Благо Целев“ површина 800m2.

- ул. „Киро Фетак“ површина 350m2.

- ул. „Нико Доага“ површина 66 m2.

- с. Врбоец – површина 185m2

- с. Норово – површина 175m2.

- с. Пуста Река – површина 285m2.

- с. Свето Митрани – површина 460 m2

6. Партерно е уреден споменикот на Наум Наумоски Борче

7.  Санирани дупките на локалните улици

8. Реконструиран локален пат с.Кривогаштани – с.Светомитрани – с.Бучин во должина од 5км

9.  Дозавршена изградбата на канализација во с.Врбоец

10. Изградено детско игралиште во с.Бучин

11. Тампонирани 5км полски патишта во с. Бучин

12. Поставени се канализациони цевки во должина од 40 метри за прифаќање на отпадни води пред основното училиште во с.Саждево

13. Поставени канализациони цевки во должина од 50 метри за прифаќање на отпадните води во с. Пресил, изграден е потпорен ѕид и нивелирана е подлога за изградба на детско игралиште

14. Како прва етапа во тампонирањето на локалниот пат Борино – Житоше се врши ископ на канал покрај патот во должина од 400м заради заштита на патот, одводнување на атмосферските води и овозможување услови за понатамошна работа.

 

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС, РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ И ПРОЕКТИ

1. Во СОУ „Наум Наумоски Борче“:
- заменети се 50 прозори и врати со ПВЦ дограма, проект на УСАИД во соработка со локалната самоуправа
- безусловна поддршка за реализирање на ученичкиот натпревар во различни категории за учениците од средните стручни училишта од цела Македонија – „Образовно рандеву“ инициран од МАССУМ.
- спонзорирање на учениците за настап на меѓународниот фестивал „Утринска Ѕвезда“ во Банско
- добиен проектот на Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување (Мрежа ЈЕС) во соработка со УСАИД и заради реализација на целите на овој проект е преадаптиран простор во училиштето и пренаменет за кариерен центар, кој е уреден со опрема, а следните чекори се кон воведување на кариерното советување. Кариерниот центар ќе биде наменет за учениците, за нивно правилно насочување кон идната професија.

2. Засадени 40 зимзелени украсни садници во училишните дворови

3. Доделени стипендии на два студенти од социјално-загрозени семејства

4. Организиран превоз за присуство на учениците од подрачните училишта во с.Бучин, с. Пресил, с. Милошево, с. Саждево, с. Норово, с. Борино за присуство на манифестации намените за најмладите во рамките на проектот „Крушево град на културата“.

5. Изградено ново училиште во с. Свето Митрани.

6. Извршено комплетно реновирање на училиштето во с.Норово и тоа
- заменета надворешната и внатрешната столарија со ПВЦ врати и прозори
- извршено надворешно и внатрешно молерисување
- комплетно е заменет училишниот прибор: клупи, столчиња, табли
- изградени и поплочени две пристапни патеки до училиштето со површина од 180м2
- изградена нова водоводна линија која доаѓа до училиштето директно од резервоарот во должина од 350м.

7. Извршено внатрешно молерисување на училиштето и комплетно е реновирана и опремена една училница преку проект на ООУ „Никола Карев“ и НВО-ја Нансен Дијалог Центар.

8. Изградена пристапна пешачка патека до училиштето во с.Врбоец со вкупна површина од 180м2.

9. Во тек е комплетно спонзорирање на печатењето и издавањето на книги првенци на две наши ученички.

10. Во тек е изработка на планска документација и проект за изградба на ново училиште во с. Јакреново и реновирање и изградба на нова училница во с.Саждево.

1

Локален пат Борино-Житоше

Како прва етапа во тампонирањето на локалниот пат Борино – Житоше се врши ископ на канал покрај патот во должина од 400м заради заштита на патот, одводнување на атмосферските води и овозможување услови за понатамошна работа.

Проекти од областа на инфраструктурата за 2015г.

За 2015г. општина Крушево обезбеди финансиски средства за повеќе проекти од областа на инфраструктурата кои ќе придонесат за подобрување на патнaтa мрежa во општината:
ЌЕ СЕ АСФАЛТИРА ПРЕОСТАНАТАТА ДЕЛНИЦА ОД ЛОКАЛНИОТ ПАТ КРИВОГАШТАНИ – БУЧИН ВО ДОЛЖИНА ОД 1,9 km
Изведувач: „Гранит“ Скопје
Краен рок за изведба: август 2015г.
Извор на финансирање: Светска Банка
Вредност: 11,5 милиони денари

ЌЕ СЕ РЕХАБИЛИТИРА РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ КРУШЕВО-ДЕМИР ХИСАР
Извор на финансирање: Јавно претпријатие за државни патишта
Вредност: 7 милиони денари

ЌЕ СЕ АСФАЛТИРА ГЛАВНАТА УЛИЦА ВО КРУШЕВО
Извор на финансирање: Министерство за транспорт и врски
Вредност: 4 милиони денари

• ОБЕЗБЕДЕНИ СЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ 2 МИЛИОНИ ДЕНАРИ ОД ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТНАТА МРЕЖА

 

patista za objava-2

 

 

Потпишан договор помеѓу општина Крушево и Светска Банка

Потпишан договор помеѓу општина Крушево и Светска Банка во рамки на Проектот  за подобрување на општинските услуги за поставување на 255 водомери во  населените места Алданци, Норово и Саждево.
Целта на проектот е подобрување на водоснабдувањето и рационално користење на водата за пиење.

Поплочен со бехатон коцки дел од улицата „Киро Фетак “

Поплочен со бехатон коцки дел од улицата „Киро Фетак “ со вкупна површина од 350м2

(more…)