Почетна » Огласи (Page 2)

Архива на објави: Огласи

Јавен повик

Согласно  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина Крушево го издава следното СООПШТЕНИЕ со кое се известуваат сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека е распишан

ЈАВЕН ПОВИК  за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2017 година

Јавен повик 2017

Сподели

ПОКАНА

за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион.

Јавната расправа ќе се одржи на 09.11.2016г. (среда) во Пензионерскиот дом во Крушево, со почеток во 12:00 часот.

За повеќе информации отворете ги линковите подолу.

Покана за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион

Дневен ред за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион

 

 

Објава за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари на Општина Крушево врз основа на член 4, 23, 24, 46, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Сл.весник на Р.М.” бр.78/15; 106/15 и 153/15), Одлуките за оттуѓување донесени од Советот на Општина Крушево бр.07-678/5 од 30.08.2013 година и 08-999/11 од 28.12.2015 година и проценките на вредноста на транспортните средства во сопственост на Општина Крушево изработени од ТД „Генико“-Прилеп, објавува продажба на движни ствари-патнички моторни возила со електронско јавно наддавање.

Повеќе информации на следниов линк:

Објава бр.4/2016 за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање (првпат), број 03-1038/1 од 14.10.2016 год. 

Јавен оглас до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РМ  (АВРМ),  Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Крушево, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016, Програмата Општинско – корисна работа,  Oпштина Крушево  и  Агенцијата  за  вработување  на  Република  Македонија  на  ден  10.08.2016 година објавуваат:

 

Ј  А  В  Е  Н     О  Г  Л  А  С

до

евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата Општинско – корисна работа

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да подигнат и поднесат во Агенција за вработување-Центар за вработување Крушево во периодот од 10.08.2016 година до 23.08.2016 година.

ОКР 2016 година

Одлука и формулар за спроведување на Стратегиска оцена на влијание врз животната средина

Одлука за спроведување на стратегиска оцена и Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на Стратегиска оцена на влијание врз животната средина (СОВЖС)  во рамките на проектот за Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски плански регион – EuropeAid/136347/IH/SER/MK

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Формулар за потребата од спроведување односно неспроведување на Стратегиска оцена на влијание врз животната средина (СОВЖС)

ОБЈАВА 3 за давање во закуп на деловни објекти во Градски Пазар Крушево

Објава бр. 3

за давање на деловни објекти во склоп на Градскиот Пазар во закуп со електронско јавно наддавање (трета објава)

03-632/1 од 16.06.2016г.

 

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2016 година

Согласно  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015 и 31/2016), Градоначалникот на Општина Крушево го издава следното соопштение со кое се известуваат сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека е распишан ЈАВЕН ПОВИК  за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2016 година.

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за  2016 година

Јавен повик 2016г.


СООПШТЕНИЕ ЗА АЕРО ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Им соопштуваме на граѓаните на Општина Крушево дека на ден 28.04.2016г. (четврток) во периодот од 05 до 08 часот на територијата на Општина Крушево, ќе се спроведе аеросолна адултицидна  дезинсекција со цел уништување на комарци.

Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени површини во градот Крушево како и во населените места Алданци, Борино и Трстеник (пределите околу езерата).

Дезинсекцијата ќе се спроведува од воздух, авионски.

Со цел избегнување на евентуални несакани последици се информираат пчеларите да превземат превентивни мерки за заштита на пчелните семејства.

Во случај на појава на неповолни временски услови (ветар, дожд) дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден.

ОБЈАВА 2 за давање во закуп на деловни објекти во Градски Пазар Крушево

Објава бр.2/2016

за давање на деловни објекти во склоп на Градскиот Пазар во закуп со електронско јавно наддавање (втораобјава)

Бр.03-345/1 од 23.03.2016г.

Објава 01/2016

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавањево општина Крушево со намена:

1. За изградба на индустриски објекти со основни класи на намени:       Г2 – лесна и не загадувачка индустрија, Г3 – сервиси, Г4- стоваришта, согласно УПВНМ за индустриска зона ОПАЛЕНИК КО Алданци, Општина Крушево, плански период 2013– 2023 донесен со Одлука бр. 07-406/4 од 22.04.2014 година.

03