Почетна » Огласи

Архива на објави: Огласи

Извештај од Комисијата за спроведување на самоевалуација на ООУ „Св.Кирил и Методиј“ за учебните 2013/14 и 2014/15 година

За да ја прегледата содржината, Ве молиме отворете го линкот подолу.

Извештај од Комисијата за спроведување на самоевалуација на  ООУ „Св. Кирил и Методиј“ за учебната 2013/14 и 2014/15 година

Сподели

ЈАВЕН ПОВИК

За  доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2017год. 

 

Untitled

 

ЈАВЕН ОГЛАС

до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа 2017 година

Огласот исто така може да го преземете на следниов линк:  ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ОКР 2017г.

 

1 OKR

 

2 OKR

Јавна анкета по Елаборат за воспоставување на пешачки и велосипедски патеки на територијата на Општина Крушево

Врз основа на член 6,став (9) од Законот за планински патеки („Службен весник на РМ“, бр.38/14 ), Општина Крушево организира ЈАВНА АНКЕТА по Елаборат за воспоставување на пешачки и велосипедски патеки на територијата на Општина Крушево.

Анкетните листови се подигнуваат од Центар за информирање на граѓаните на Општина Крушево и од веб страната на Општина Крушево, а се доставуваат во Центар за информирање на граѓаните на Општина Крушево во рокот предвиден за доставување на забелешки и мислења.

За повеќе информации следете ги линковите подолу.

ПРАВИЛНИК ЗА ЕЛАБОРАТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПЕШАЧКИ И ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ

АНКЕТЕН ЛИСТ

 

СООПШТЕНИЕ за ЈАВНА РАСПРАВА

по однос на  „Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“
Пелагониски регион: Крушево, Кривогаштани, Долнени и Демир Хисар
Јавната расправа ќе се одржи на 26.07.2017г. (среда) со почеток во 10:00 часот  во  просториите на ООУ „Никола Карев“ -Крушево

 

За повеќе информации следете го линкот подолу.

Соопштение за јавна расправа по однос на „Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“
Пелагониски регион: Крушево, Кривогаштани, Долнени и Демир Хисара

 

СООПШТЕНИЕ за организирање на јавна анкета и јавна презентација по АУП за комплекс градби во Индустриска зона Опаленик, КО Алданци, Општина Крушево

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15),член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член 62 точка 16 од Статутот на Општина Крушево и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Крушево за 2017г. со бр. 08-156/7 од 14.02.2017г., од Советот на Општина Крушево, Градоначалникот на Општина Крушево го дава следното:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Архитектонско урбанистички проект за комплекс на градби во градежна парцела ГП 1(3-4-5-6) со намена на градба Г2 – лесна и незагадувачка индустрија од Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1(3-4-5-6) со намена на градба Г2 – лесна индустрија во Индустриска Зона Опаленик, КО Алданци, Општина Крушево.

За повеќе информации следете ги линковите подолу.

Соопштение за ЈА и ЈП по АУП

Анкетен лист за ЈА и ЈП по АУП

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Архитектонско – урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП1 (3-4-5-6) со намена градба Г-2 лесна индустрија во урбанистички план вон населено место за индустриска зона „Опаленик“, КО Алданци, Општина Крушево

Соопштение за ЈА и ЈП

Соопштение за ЈА и ЈП – АУП Опаленик

Анкетен лист за ЈА и ЈП- АУП Опаленик

Јавен повик

Согласно  член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина Крушево го издава следното СООПШТЕНИЕ со кое се известуваат сите заинтересирани физички и правни лица на Општина Крушево дека е распишан

ЈАВЕН ПОВИК  за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Крушево за 2017 година

Јавен повик 2017

ПОКАНА

за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион.

Јавната расправа ќе се одржи на 09.11.2016г. (среда) во Пензионерскиот дом во Крушево, со почеток во 12:00 часот.

За повеќе информации отворете ги линковите подолу.

Покана за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион

Дневен ред за Јавна расправа по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Пелагониски регион

 

 

Објава за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Комисијата за располагање на недвижни и движни ствари на Општина Крушево врз основа на член 4, 23, 24, 46, 48 и 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Сл.весник на Р.М.” бр.78/15; 106/15 и 153/15), Одлуките за оттуѓување донесени од Советот на Општина Крушево бр.07-678/5 од 30.08.2013 година и 08-999/11 од 28.12.2015 година и проценките на вредноста на транспортните средства во сопственост на Општина Крушево изработени од ТД „Генико“-Прилеп, објавува продажба на движни ствари-патнички моторни возила со електронско јавно наддавање.

Повеќе информации на следниов линк:

Објава бр.4/2016 за продажба на движни ствари-патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање (првпат), број 03-1038/1 од 14.10.2016 год.