Почетна » Articles posted by elena

Архива по автор: elena

Известување за прекин на електрична енергија

izvestuvanje

Сподели

Јавна анкета по Елаборат за воспоставување на пешачки и велосипедски патеки на територијата на Општина Крушево

Врз основа на член 6,став (9) од Законот за планински патеки („Службен весник на РМ“, бр.38/14 ), Општина Крушево организира ЈАВНА АНКЕТА по Елаборат за воспоставување на пешачки и велосипедски патеки на територијата на Општина Крушево.

Анкетните листови се подигнуваат од Центар за информирање на граѓаните на Општина Крушево и од веб страната на Општина Крушево, а се доставуваат во Центар за информирање на граѓаните на Општина Крушево во рокот предвиден за доставување на забелешки и мислења.

За повеќе информации следете ги линковите подолу.

ПРАВИЛНИК ЗА ЕЛАБОРАТ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ПЕШАЧКИ И ВЕЛОСИПЕДСКИ ПАТЕКИ

АНКЕТЕН ЛИСТ

 

Турнир во мал фудбал „Илинден“ 2017г. – Крушево

Општина Крушево и оваа година организира турнир во мал фудбал „Илинден“2017г., кој ќе се игра на новото повеќенаменско игралиште на Гумење.

соопштение

Одржан консултативен состанок по повод опожарената куќа на фамилијата Везенкоски од Крушево

По иницијатива на Градоначалникот на Општина Крушево, а по повод опожарувањето на семејната куќа на фамилијата Везенкоски од Крушево, во просториите на локалната самоуправа се одржа консултативен состанок со релевантните чинители во Општина Крушево: раководителите на подрачните служби на министерствата, директорите на јавните претпријатија и институциите од областа на образованието, културата, здравствената и противпожарна заштита,  сојузот на пензионери, младинските организации, организацијата на Црвен Крст и угостителите, со цел организирање на начинот за донирање на хуманитарна помош.

На состанокот едногласно беше прифатена иницијативата  со конкретни заклучоци и решенија произлезени од состанокот да се помогне на семејството.

Воедно Општина Крушево упатува апел до сите граѓани во рамките на своите можности да помогнат со финансиски средства потребни за возобновување на нивната семејна куќа. Граѓаните средствата може да ги уплаќаат на следниве трансакциони сметки:

СТОПАНСКА БАНКА     200003195104526

УНИ БАНКА                     240207107324170

Да бидеме хумани и да помогнеме.

Санирана спортската сала во Крушево

Општина Крушево изврши санација на спортската сала во Крушево.

Заменети се прозорците како и влезната врата на објектот со цел да не се дозволи уништување на спортската сала.

Сите заинтересирани спортисти, спортски екипи, здруженија и други граѓани кои имаат потреба од користење на простории во спортската сала да се пријават во просториите на Општина Крушево  поради одредување на термини за нивно користење.

Ценовникот за користење е донесен врз основа на Одлука на органите на општината и тој изнесува 300,00 денари за едночасовно користење на било каква просторија,  без разлика дали се работи за поединец или поголема група.

Уплатата на средствата ќе се врши со уплатница ПП50,  на буџетската сметка на Општина Крушево:

Назив на примачот:                          Буџет на Општина Крушево

Банка на примачот:                           НБРМ

Сметка буџетски корисник:              740014057 6630 16

Приходна шифра и програма:         725939  00

Цел на дознака:                                  уплата за користење на спортската сала                       

Спортските екипи од општина Крушево спортската сала ќе ја користат врз основа на нивните Барања доставени во Општина Крушево.

Лице за контакт: Кире Аврамоски – 078-838-329

Се замолуваат граѓаните да се однесуваат домаќински и одговорно кон општествениот имот и да го чуваат како своја сопственост.

Секое самоволно користење и уништување на имотот ќе биде санкционирано и казнето преку соодветна пријава поднесена од Општина Крушево.

 

 

СООПШТЕНИЕ за ЈАВНА РАСПРАВА

по однос на  „Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“
Пелагониски регион: Крушево, Кривогаштани, Долнени и Демир Хисар
Јавната расправа ќе се одржи на 26.07.2017г. (среда) со почеток во 10:00 часот  во  просториите на ООУ „Никола Карев“ -Крушево

 

За повеќе информации следете го линкот подолу.

Соопштение за јавна расправа по однос на „Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“
Пелагониски регион: Крушево, Кривогаштани, Долнени и Демир Хисара

 

СООПШТЕНИЕ за организирање на јавна анкета и јавна презентација по АУП за комплекс градби во Индустриска зона Опаленик, КО Алданци, Општина Крушево

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15),член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), член 62 точка 16 од Статутот на Општина Крушево и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Крушево за 2017г. со бр. 08-156/7 од 14.02.2017г., од Советот на Општина Крушево, Градоначалникот на Општина Крушево го дава следното:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

за организирање на јавна анкета и јавна презентација по Архитектонско урбанистички проект за комплекс на градби во градежна парцела ГП 1(3-4-5-6) со намена на градба Г2 – лесна и незагадувачка индустрија од Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1(3-4-5-6) со намена на градба Г2 – лесна индустрија во Индустриска Зона Опаленик, КО Алданци, Општина Крушево.

За повеќе информации следете ги линковите подолу.

Соопштение за ЈА и ЈП по АУП

Анкетен лист за ЈА и ЈП по АУП

Театарската претстава „Delirium Tremens“ прикажана пред крушевската публика

Во изведба на актери од Народниот театар „Војдан Чернодрински“ од Прилеп, на плоштадот Никола Мартиновски во Крушево беше изведена театарстката претстава Delirium Tremens од Благоја Ристески – Платнар.

Несекојдневен спој на дрмата и музиката, пропратено со внатрешни монолози на исклучителните актери.

Соопштение за користење на спортската сала во Крушево

Набавен котел на цврсто гориво за парно греење во ООУ „Никола Карев“

Локалната самоуправа со Одлука на Советот на Општина Крушево, реализира проект за поставување на котел за парно греење на цврсто гориво во ООУ „Никола Карев“ – Крушево.

Со промената на котелот од течно на цврсто гориво се остварува 40-50% годишна заштеда од трошоците за греење или 6-7 000 евра од грејна сезона, средства кои ќе се пренаменат за други потреби на училиштето.

Вредност на проектот:  878.616,00  денари.

Инвеститор: Општина Крушево